Odebranie koncesji przez KRRiT - FAN FM w centrum wydarzeń Grupy RMF FAN FM
 
 
   Koncesja dla BLUE FM - kulisy
Regulatorem rynku radiowego i telewizyjnego w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która "stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i Telewizji" (fragment z Konstytucji Polski). Tworzy ją 9. członków. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się regulacja to Ustawa o Radiofonii i Telewizji. Pierwsze koncesje na nadawanie programu komercyjnego w historii Polski zostały przyznane w 1994 roku. Przyznawano je na 7-lat. Częstotliwości podzielone zostały pomiędzy nadawców lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich. Wiosną 2001 roku Krajowa Rada przystąpiła do ponownego przyznawanie koncesji. Niestety w ustawie o radiofonii i telewizji nie przewidziano przedłużania koncesji dla działających już nadawców, co jak się okazało stworzyło sytuacje zagrożenia dla swobody działalności gospodarczej i programowej niektórych stacji.

W styczniu 2002 roku wygasała 7-letnia koncesja Radia BLUE. Na podstawie Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości udzielenia nowej koncesji za pomocą częstotliwości wykorzystywanej dotychczas przez Radio BLUE złożone zostały trzy wnioski:
- kontynatora dotychczasowego programu - Fundację Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej
- Spółkę Radio BLUE FM Sp. z o.o. (udziałowcy: 64% Multimedia, 12% Andrzej Lenart, 6% Eryk Woźniak, 18% Fundacja Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej)
- Radio ESKA S.A.

Złożenie przez "BLUE" dwóch wniosków (Fundacji i Spółki) było podyktowane obserwacją praktyk Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w procesie ponownego udzielania koncesji dopuszczała dla innych nadawców możliwość wyboru między dotychczasową formułą działalności koncesjonariusza (fundacja, stowarzyszenie, szkoła wyższa, osoba fizyczna, jednostrka samorządu terytorialnego), a Spółką prawa handlowego podlegającą rygorom prawnym wynikającym zarówno z kodeksu spółek handlowych jak i dotychczasowych zapisów koncesyjnych. Jednakże w toku postępowania zamysł ten został oceniony przez prowadzących radio, jako zbędny, uznano bowiem, że pozycja i siła radia stanowi wystarczające uzasadnienie dla przedłużenia koncesji, stąd też wniosek Spółki Radio BLUE FM został wycofany. Powodem takiej oceny były okoliczności związane z problemami jakie wcześniej stwarzała KRRiT przy rozstrzyganiu wniosków innych spółek ubiegających się o ponowną koncesję, w ktorych udziały posiadał partner BLUE - MULTIMEDIA (dotyczy to Radia PSR i Radia Prokolor). Multimedia znalazły się w gronie podmiotów nielubianych przez bardzo wpływowego sekretarza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Włodzimierza Czarzastego. To on postanowił regulować cały rynek radiowy w Polsce. W grudniu 2001 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła przyznania koncesji dwóm rozgłośniom - Radiu PSR w Szczecinie i Radiu Prokolor w Opolu. Kilka dni przed tą decyzją na spotkaniu z przedstawicielami firmy Multimedia Włodzimierz Czarzasty próbował bezpośrednio ingerować w jej strukturę własnościową i plany biznesowe. Warunkiem poparcia w Krajowej Radzie stawianym przez sekretarza tej Rady było wycofanie się Spółki Multimedia ze wskazanych wyżej stacji radiowych i zbycie udziałow na rzecz innej wspieranej przez Sekretarza Czarzastego spółki medialnej. Jednocześnie Czarzasty zagroził, że konsekwencją niespełnienia tego warunku będzie odmowa udzielenia koncesji dla spółek, w których Multimedia mają udziały, niezależnie od formalnych i merytorycznych przesłanek. Właściciele Spółki Multimedia nie poddali się temu szantażowi. I już wkrótce przekonalismy się, że Czarzasty dysponuje wystarczającym wpływem politycznym w Krajowej Radzie dla spełnienia swojej groźby. Krajowa Rada odmówiła ostatecznie przyznania koncesji Spółce Prokolor z Opola. Po odwołaniu się od pierwszej decyzji odmownej, przyznano ostatecznie koncesję Radiu PSR ze Szczecina.

21 marca 2002 roku nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania koncesyjnego dotyczącego częstotliwości Radia BLUE FM. Wnioski dotychczasowego nadawcy i jej konkurenta Radio ESKA z Warszawy zostały odrzucone. Jako powód nieprzyznania koncesji radiu BLUE KRRiT podała sposób finansowania działalności nadawczej i powiązania z Multimediami. Radiu ESKA odmówiono udzielenia koncesji ze względu na fakt, że projekt Radia ESKA zakładał utworzenie stacji muzycznej, analogicznie jak inne stacje ESKI, a w Krakowie działało już kilka stacji muzycznych.

W związku z tą decyzją, Fundacja złożyła 13 maja 2002 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dniu 20 czerwca 2002 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatecznie odmówiła przyznania koncesji kontynauatorowi programu Radio BLUE FM Fundacji Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej. Przyznała natomiast koncesję Radiu ESKA z Warszawy, wywołując tym samym oburzenie i lawinę protestów ze strony słuchaczy, znanych osobistości Krakowa i świata kultury oraz przedstawicieli rządu i parlamentu.

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiająca przyznania koncesji Fundacji Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej na rozpowszechnianie programu radiowego została podpisana 7 października 2002 roku, a doręczona do siedziby Fundacji 18 października 2002 r. Uzasadnienie decyzji zawiera wiele zarzutów pod adresem Fundacji, które wskazują na nierówne traktowanie podmiotów w postępowaniu administracyjnym. Koronnym argumentem odmowy był fakt, iż Fundacja wycofała spośród donatorów dyskryminowaną Spółkę Multimedia, opierając ekonomiczne możliwości wykonywania koncesji o darowizny pochodzące bezpośrednio od osób fizycznych, będących założycielami Radia. Zdaniem Krajowej Rady jako organu administracyjnego, Fundacja naruszyła w ten sposób zasadę niezmienności wniosku w postępowaniu koncesyjnym, mimo odmiennej oceny tego faktu w opinii ekonomicznej sporządzonej przez ekspertów Krajowej Rady, znajdującej się w dokumentacji wniosku. Jednocześnie przyznając kocnesję Radiu ESKA z Warszawy, Krajowa Rada pominęła fakt, iż konkurent Fundacji na dzień przed ostatecznym głosowaniem zmienił ofertę programową, informując o gotowości dostosowania się do oczekiwań Krajowej Rady, co w świetle obowiązujacych przepisów prawa stanowi istotne naruszenie procedur. W ciągu 30-dni od daty doręczenia decyzji, Fundacja złożyła skargę na w/w decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie prowadzonego procesu koncesyjnego doszło do wielu naruszeń przepisów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji:

- Zgodnie z Rozporządzeniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych, Krajowa Rada powinna ogłosić rozpoczęcie procesu koncesyjnego dotyczacego częstotliwości już używanej 9-miesięcy przed wygaśnięciem starej koncesji. W przypadku BLUE FM ogłoszenie dotyczacej nowej koncesji nastapiło 6 tygodni przed wygaśnięciem koncesji (a więc o 30 tygodni później), a ostateczna decyzja zapadła 8 miesięcy po wygaśnięciu starej koncesji.

- Prezes Radio Eska Anna Siemianowska pismem z dnia 10.03.2002 zmieniła wniosek o udzielenie koncesji zwiększając ilość słowa w projektowanym programie do 16%, a przez to został złamany pargraf 9 punkt 2 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych, który mówi, że wniosek o udzielenie koncesji nie może być zmieniony w niektórych częściach, w tym m.in. w zakresie "przewidywanego procentowego udziału elementów słownych programu oraz utworów słowno-muzycznych i muzycznych w tygodniowym czasie nadawania programu - dla radia", a także "przewidywanego procentowego udziału tematyki lokalnej lub regionalnej w tygodniowym czasie nadawania".

- Pierwsza odmowna uchwała z marca 2002 roku nie została podjęta większością głosów (5), gdyż większość Członków wstrzymało się od głosu. Nastąpiło naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 "Ustawy o Radiofonii i Telewizji", Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków. Oznacza to, że za rozstrzygnięciem musi opowiedzieć się pięciu członków.

- Dwóch członków KRRiT publicznie przyznało, że nie zapoznało sie z wnioskiem koncesyjnym, jaki złożyła Fundacja. Pierwszym z nich był Adam Halber, którego cytowałą Gazeta Wyborcza 21.06.2002:
"... Adam Halber uważa, że o wyborze Eski zadecydowała lepsza oferta programowa radia. - Eska zaproponowała utworzenie ciekawego radia lokalnego z udziałem audycji mówionych w wysokości 16 proc. czasu antenowego, podczas gdy Blue standardowe 12 proc. - mówi Andrzej Lenart (dyrektor programowy Blue): - Zaproponowaliśmy aż 23 proc. audycji mówionych w tym 13 proc. lokalności. Członkowie rady chyba nie czytali naszego wniosku koncesyjnego. Poza tym Eska w swoim wniosku zaproponowała radio muzyczne, a teraz nagle słyszymy od członków rady, że lokalno -informacyjne.
Wnioski koncesyjne ocenia departament programowy Krajowej Rady, który wystawił Blue wzorową opinię. Ocenę przedstawiono członkom rady.
- Żaden z członków rady nie czyta wniosków koncesyjnych. Nic nie wiedziałem o takiej propozycji ze strony Blue FM. Jeżeli nie przedstawiono nam jej, to popełniono duży błąd - uważa Halber..."

- Do niezapoznania sie z wnioskiem koncesyjnym Fundacji przyznała się również na antenie telewizij Polsat inna członkini KRRiT Danuta Waniek.

Przy okazji należy podkreślić, że wniosek Fundacji w części programowej został oceniony w opinii Departamentu Programowego Krajowej Rady jako projekt bardzo ambitny, z wysoką zawartością słowa - 23% - w tym 13% tematyki lokalnej, co odpowiada, a nawet przekracza stosowane w nowych koncesjach wymoig Krajowej Rady dotyczące lokalnych programów radiowych. Również około stu osób publicznych podpisanych pod listem w obronie radia argumentowało, że jest to dobra i istotna dla Krakowa rozgłośnia. Wśród podpisanych byli m.in. prezydent Krakowa Andrzej Gołaś, artyści: Jerzy Trela, Anna Dymna czy Elżbieta Penderecka.

- Od 2000 roku różni członkowie KRRiT zapewniali wszystkich nadawców, którzy nie łamali prawa ani zobowiązań, że koncesje będą im przedłużane. Mówili o tym m.in. na spotkaniu z lokalnymi nadawcami w Zakopanem członkowie Rady Witold Graboś oraz Włodzimierz Czarzasty. Twierdzili wówczas, że odmowa przedłużenia może być uzasadniona tylko i wyłącznie złamaniem zapisów w koncesji albo prawa. KRRiT nigdy nie miała zastrzeżeń, co do realizacji koncesji radia BLUE przez cały 7-letni okres jego działalności.

- Fundacja była poddawana różnym formom szantażu psychologicznego, m.in. w czerwcu 2001 roku na spotkaniu prywatnych lokalnych nadawców radiowych sekretarz Krajowej Rady Włodzimierz Czarzasaty powiedział m.in. "... może Krajowa Rada zrobi eksperyment i nie przyzna koncesji Radio Blue..."

Krajowa Rada wywierała naciski na różne podmioty inwestujące na rynku mediów, starając się im narzucić jej własną politykę biznesowo-programową:
- Spółka Yawal - Radio BOSS w Płocku - nie otrzymało koncesji.
- Chemiskór - Krajowa Rada twierdziła, że jest niejasne pochodznie kapitału - odmówiła m.in. przyznanie koncesji Radiu Top; koncesja została przyznana, kiedy Chemiskór wycofał się z Radia Top.
- Agora - Twoje Radio Wałbrzych - nie uzyskało koncesji, w związku z powiązaniem z koncernem wydającym ogólnopolską Gazetę Wyborczą.

Należy podkreślić na koniec, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoim działaniu łamie zasadę równego traktowania stron. Szczególnymi względami Rady, głównie części jej Członków wywodzących się z postkomunistycznego ugrupowania rządzącego w tej chwili w Polsce, cieszy się Radio ESKA. Jej właścicielem jest Spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. (w skrócie ZPR). Jak podał miesięcznik PRESS nr 10 z 15.10.2002, Prezes ZPR-ów Zbigniew Benbenek zbudował potęgę tej firmy, dokonując w kontrowersyjny sposób jej prywatyzacji w początkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce.

Kwestionowany był sposób wyceny majątku, jaki spółka przejęła od Skarbu Państwa. ZPR-y mają 13 kasyn i około 100 salonów gier, 50% udziałów w ogólnopolskim dzienniku Super Express, kilkanaście kolorowych magazynów, firmy internetowe oraz sieć 16 lokalnych stacji radiowych Radio Eska. Prezes Benbenek rozwija swój koncern multimedialny w oparciu o kontakty personalne wśród wpływowych działaczy partii postkomunistycznej, w tym również członków Krajowej Rady. Jak powiedział Prezes Benbenek na łamach "Rzeczpospolitej" z dnia 21.06.2002: "...Kraków to ostatnie duże miasto, w którym nas nie było. Bardzo nam zależało, aby tą koncesją "dopiąć" całą sieć Eski - mówi Zbigniew Benbenek, prezes ZPR SA, do której należy Radio Eska. Przegraną konkurencji komentuje słowami: - Fundacja Rozwoju Gdowa powinna nadawać w Gdowiem a nie w Krakowie ..." . O tym jak bardzo zależało mu na koncesji w Krakowie świadczy fakt, że proponował pieniądze właścicielowi Radia BLUE FM w zamian za to, że wycofa swój wniosek koncesyjny. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w trakcie trwania postępowania koncesyjnego dotyczącego wspomnianej powyżej częstotliwości w Krakowie, Radio Eska nie realizowało zapisów koncesyjnych w swoich stacjach w różnych miastach Polski, m.in. nie uruchomiło programu lokalnego w Białymstoku, Olsztynie, Kielcach mimo stosownych zapisów w koncesji. Krajowa Rada traktując Radio Eska w uprzywilejowany sposób nie podjęła żadnych działań w stosunku do tego nadawcy mimo, że ocena dotychczasowego przestrzegania prawa i obowiązków koncesyjnych należy do podstawowych kryteriów oceny zdolności wnioskodawcy do realizacji koncesji, o którą występują.

Przedstawiając obszernie okoliczności i fakty związane z odmową ponownego udzielenia koncesji Radio BLUE, a tym samym utratą możliwości nadawania programu dla mieszkańców Krakowa i okolic, liczymy na rzetelną analizę poprawności działań Krajowej Rady, jako konstytucyjnego organu stojącego na strazy ładu medialnego w Polsce, która w swoich decyzjach powinna kierować się interesem słuchaczy, stwarzać warunki do rozwoju sektora audiowizualnego zgodnie z zasadami równości i praworządności.

Zespół BLUE FM


  Hosted by STREFA.INTERIA.PL     Subskrypcja | Redakcja FAN FM | Napisz