Fakty - FAN FM w centrum wydarzeń Grupy RMF FAN FM
 
 
   Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie Radia RMF FM
24 lutego 2016, 20:49
W dniu 27.01.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok częściowy zobowiązujący Przewodniczącego KRRiT do złożenia oświadczenia, w którym wyraża on ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych nadawcy Radia RMF FM, a także zasądził na rzecz Radia RMF FM od Skarbu Państwa odszkodowanie w łącznej kwocie 83.198.624,14 złotych wraz z ustawowymi odsetkami.


Wyrok jest konsekwencją pozwu wniesionego w 2003 r. przez ówczesny Zarząd Spółki Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. i jej poprzednich właścicieli.
Jest to pierwsze, nieprawomocne jeszcze, rozstrzygnięcie w trwającej od 13 lat sprawie cywilnej, którą spółka Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. (nadawca Radia RMF FM) wytoczyła Przewodniczącemu KRRiT.

Przedmiotem postępowania były bezprawne działania KRRiT podejmowane w latach 2001 -2003 mające na celu ograniczenie, czy wręcz uniemożliwienie Spółce prowadzenia działalności - w szczególności wprowadzony w 2001 r. zakaz emisji lokalnych pasm programowych.

Bezprawność działań KRRiT dot. zakazu emisji lokalnych pasm programowych została potwierdzona w siedmiu kolejnych wyrokach Sądów Administracyjnych wydanych w latach 2002 -2010.

W pozwie wniesionym w 2003 roku przez ówczesny Zarząd Spółki i jej poprzednich właścicieli, Spółka domagała się odszkodowania za szkody wyrządzone Radiu RMF FM na skutek wprowadzonego przez KRRiT w 2001 r. zakazu zamieszczania w programie lokalnych pasm programowych.

PRZYPOMINAMY ISTOTĘ SPRAWY

W okresie od 1994 do 2001 roku Radio RMF FM w ramach ogólnopolskiego programu radiowego umieszczało, w oparciu o posiadaną koncesję, odrębne pasma programowe, przygotowywane specjalnie dla poszczególnych regionów Polski.

W dniu 22.05.2001 r. Przewodniczący KRRiT wydał decyzję, która uniemożliwiała nadawcy realizację programu w dotychczasowym kształcie poprzez wprowadzenie zakazu emisji lokalnych pasm programowych.
Rozstrzygnięcie to oznaczało w praktyce likwidację stworzonej sieci oddziałów lokalnych stacji, wraz z ich zapleczem technicznym, organizacyjnym i pracowniczym.
W konsekwencji tych i kolejnych działań KRRiT z dnia na dzień pracę straciło ponad 200 pracowników radia, a Spółka stanęła u progu bankructwa.

W latach 2001-2002 RMF FM podjęło próby dostosowania swej działalności do zmienionych warunków podejmując współpracę z lokalnymi nadawcami radiowymi, co pozwoliłoby na zatrudnienie w nich zwalnianych pracowników i wykorzystanie bazy nadawczej.
Powyższe działania zostały zniweczone kolejnymi bezprawnymi decyzjami Krajowej Rady.
Nadawcy lokalni, którzy decydowali się na nawiązanie współpracy z Radiem RMF FM tracili możliwość nadawania programu radiowego. Tak było np. w wypadku Radia Pro Kolor w Opolu, Pomorskiej Stacji Radiowej w Szczecinie czy Radia BLUE FM w Krakowie.

W dniu 24.10.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na opisaną wyżej decyzję ówczesnego Przewodniczącego KRRiT, przyznał rację nadawcy Radia RMF FM uznając, iż brak było podstaw dla wprowadzenia zakazu emisji lokalnych pasm programowych.
Jednocześnie NSA wskazał na bezprawność rozstrzygnięcia organu, który wydając taką decyzję naruszył cały szereg przepisów prawa, w tym Konstytucję RP.

W związku z powyższym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Radio RMF FM wystąpiło na drogę postępowania cywilnego wnosząc w dniu 07.10.2003r. pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i wytoczonego powództwa (opiewającego początkowo jedynie na kwotę ok. 15 mln złotych) Krajowa Rada nie wycofała się z działania na szkodę Spółki, uporczywie podtrzymując wprowadzony zakaz w kolejnych wydawanych decyzjach i to pomimo faktu, że kolejne wyroki sądów jednoznacznie wskazywały na jego bezprawność.
Łącznie w tej sprawie administracyjnej zapadło 7 (siedem) wyroków, w tym 4 (cztery) wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W toku postępowania Spółka Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. występowała z inicjatywą polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, co jednak nie spotkało się z zainteresowaniem ze strony Krajowej Rady.

Ostatecznie w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zmuszona kolejnymi wyrokami sądów administracyjnych, wydała decyzję, w której przyznała, że nie jest władna do nałożenia na nadawcę zakazu zamieszczania lokalnych pasm programowych.

Redakcja FAN FM, FAN FM, PR RMF


  Hosted by STREFA.INTERIA.PL     Subskrypcja | Redakcja FAN FM | Napisz